[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

STADGAR FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVERKLUBBEN

 

 Antagna vid Chesapeake Bay retrieverklubbens
 årsmöte 2004-03-28

 

  INLEDNING

 

  Chesapeake Bay retrieverklubben ingår som rasklubb i specialklubben Svenska
  Spaniel och Retrieverklubben (SSRK).

  Chesapeake Bay retrieverklubben skall som sådan arbeta för SKKs och
  medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen,
  Chesapeake Bay retriever.

  Utöver dessa stadgar gäller också SSRKs stadgar samt i tillämpliga delar
  stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SSRK och SKK utfärdade
  bestämmelser och föreskrifter.

  Chesapeake Bay retrieverklubbens 
  stadgar skall fastställas av SSRKs huvudstyrelse.

  § 1 MÅL 

  Chesapeake Bay retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att
  inom ramen för dessa stadgar och Svenska Spaniel och Retrieverklubbens
  stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:

   - att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
  jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar 

 - att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för
  utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna 

  - att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran,
  utbildning och vård 

  - att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
  hundägaren och hundägandet 

  - att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
  och hundägandet.

 

  § 2 VERKSAMHET 

  För att nå uppsatt mål skall klubben:

 1.informera och sprida kunskap om Chesapeake Bay
  retrieverklubben - dess mål, organisation och arbetsformer

 2.informera om Chesapeake Bay retriever och dess
  användningsområden

 3.lämna information och råd i avelsfrågor i
  enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

 4.aktivt följa den kynologiska utvecklingen för
  Chesapeake Bay retriever inom och utom landet och verka för att bevara och
  utveckla rasens specifika egenskaper

 5.vara medlemmarna behjälpliga och informera om
  frågor som rör rasen och avelsarbetet för Chesapeake Bay retriever

 6.samverka i frågor av gemensamt intresse med
  berörda avdelningar och klubbar

 7.anordna verksamheter i enlighet med SSRKs
  direktiv

 8.avge yttrande och verkställa utredningar på
  begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger

 9.stödja och medverka i SSRKs och SKKs
  forskningsarbete

 10.delta i samråd inom och utom
 SKK-organisationen MEDLEMSKAP

  
  Enskild person kan bli medlem i Chesapeake Bay rerieverklubben. Klubbens
  styrelse beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas
  av SKK. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16
  år.

  Klubbmötet kan, efter förslag från Chesapeake Bay retrieverklubbens styrelse
  kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till
  hedersmedlem.

  Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala
  föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av
  SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan
  inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

  Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
  

  Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon
  har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan
  göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och
  försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller
  trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och
  underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

  Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som
  ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del
  av organisationen anställningen avser.

  Medlemskap i Chesapeake Bay retrieverklubben berättigar till deltagande i av
  klubben anordnade verksamheter samt erhållande av dess publikationer. 

  § 4 MEDLEMSAVGIFT 

  Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera
  personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa
  betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet
  fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens
  publikationer.

  Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och
  skyldigheter som fullbetalande medlem.

  § 5 VERKSAMHETSÅR OCH
  MANDATPERIOD


  
 Chesapeake Bay retrieverklubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara
 kalenderår.

 Med mandatperiod avses i dessa stadgar, för de
 personer som väljs enligt stadgarna, tiden för det klubbmöte, vid vilken
 valet skett, till och med nästkommande klubbmöte eller till det klubbmöte som
 mandatperioden avser.

  
 § 6 ORGANISATION 

  
 Chesapeake Bay retrieverklubbens angelägenheter handhas av klubbmötet och en
 av klubbmötet vald styrelse. 

 
  § 7A KLUBBMÖTE

  
Mom. 1 Inledning

  Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars. Extra
  klubbmöte skall hållas på kallelse av klubbstyrelsen, eller när Chesapeake
  Bay retrieverklubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av
  klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

  Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas
  inom 60 dagar.

  Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte
  skall utfärdas av Chesapeake Bay retrieverklubbens styrelse och delges
  medlemmarna minst 21 dagar före mötet genom publikation på klubbens hemsida.

  Tid och plats för klubbmötet bestäms av klubbens
   styrelse.

 

  Mom. 2 Dagordning

  Ordinarie klubbmöte öppnas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av
  denne av den som styrelsen utsett.

  Klubbmöte avslutas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne
  av klubb­mötets ordförande.

  Vid ordinarie klubbmöte ska följande ärenden förekomma:

 

 1. Fastställande av röstlängden.

 2. Val av ordförande för mötet.

 3. Klubbstyrelsens anmälan om
  protokollförare vid mötet.

 4. Val av två justerare, tillika
  rösträknare, som tillsammans   med
  mötesord­föranden ska justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för
  andra än rasklubbens medlemmar (enl. §7 mom 4) 

 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

 7. Fastställande av dagordningen.

 8. Föredragning av klubbstyrelsens
  verksamhetsberättelse och årsbokslut med  balans- och resultaträkning,
  redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

 9. Fastställande av balans- och
  resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

 10. Klubbstyrelsens rapport om och
  eventuellt förslag till beslut avseende de  uppdrag föregående klubbmöte givit till
  klubbstyrelsen.  

 11. Beslut om ansvarsfrihet för
  klubbstyrelsen.

 12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens
  förslag till:

  a) verksamhetsplan för
  kommande år

  b) rambudget för kommande år
  

  c) medlemsavgifter (enligt § 4) 

  d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.

 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter
  och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas
  tjänstgöringsordning  (enligt § 8 mom
  1).

 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
  (enligt § 9).

 15. Val av valberedning (enligt § 10).

 16.  Beslut om omedelbar justering av
  punkterna 13 – 15.

 17. Ärenden som av klubbstyrelsen
  hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen
  (enligt  § 7 mom 6).

 18. Övriga frågor (enligt §7 mom 7)

 19.  Mötets avslutande 

 

  Mom 3 Röstning.  Vid klubbmötet äger varje klubbmedlem rätt att föra talan och utöva rösträtt
  från det år denne fyller 16 år. Röstlängd vid klubbmötet fastställs med
  ledning av för dagen gällande medlemsförteckning

  Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker öppet. Röstning vid val ska
  dock ske med slutna sedlar om någon begär detta.

  Som klubbmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal (enkel
  majoritet) utom i fråga om stadgeändring eller upplösning av klubben enligt
  §14 och §15.

  Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.

  Eventuell reservation till klubbmötets beslut i ett ärende ska anmälas till
  mötesordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i
  skriftlig form till mötesordföranden innan klubbmötet förklaras avslutat.

 

  Mom 4 Närvarorätt mm  Representant för SSRKs huvudstyrelse, ledamot av SKK's Centralstyrelse, SKK's
  verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person har
  rätt att närvara och att yttra sig vid klubbmöte. De har också rätt att i
  protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av
  ovannämnda personer medlem gäller för denne samma rätt som för annan medlem.

 

   Mom 5 Valbarhet   Endast medlemmar i Chesapeake Bay retrieverklubben är valbara till
  förtroendeuppdrag..

  Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som
  ledamot eller suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av
  organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som
  delegat till SSRKs fullmäktige.

 

   Mom 6 Motioner och ärenden.  Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte ska skriftligen
  avlämnas till klubbstyrelsen senast den första november året innan
  klubbmötet.

  Klubbstyrelsen ska med eget yttrande och förslag till beslut överlämna
  motionen till klubbmötet. Klubbstyrelsen kan också på eget initiativ lägga
  förslag i olika ärenden.

  Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i
  kallelsen.

 

   Mom 7 Övriga frågor  Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i
  den ordning som stadgas i mom 6, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp
  till behandling men inte till beslut. 

 

  § 8 KLUBBSTYRELSE

 

  Förvaltningen av Chesapeake Bay retrieverklubbens
  angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald klubbstyrelse.

 

   Mom 1 Klubbstyrelsens organisation  Klubbstyrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt av
  två suppleanter.

  Ordinarie klubbmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år
  samt suppleanter för ett år.  Suppleant tjänstgör i den ordning
  röstetalet vid klubbmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av
  klubbmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i klubbstyrelsen kan endast
  väljas den som är medlem i Chesapeake Bay retrieverklubben.

  Klubbstyrelsen utser inom sig vice ordförande och
  kassör samt inom eller utom sig sekreterare. Klubbstyrelsen har dessutom rätt
  att till sig adjungera en eller flera personer. Sekreterare som utsetts utom
  styrelsen samt annan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte
  rätt att deltaga i beslut.

  Klubbstyrelsen får inom sig utse ett
  arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att
  handlägga av klubbstyrelsen angivna arbetsuppgifter.

  Klubbstyrelsen sammanträder efter kallelse av
  ordföranden eller vid förhinder för denne av vice
  ordföranden. Klubbstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per
  kalenderår.

  Vid sammanträde ska protokoll föras.

  Klubbstyrelsen är beslutsför då samtliga
  ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid
  sammanträdet. Som klubbstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta
  ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds
  av tjänstgörande ordförande.

  Klubbstyrelsen utser inom sig personer som var
  och en för sig eller i förening har rätt att teckna Chesapeake Bay
  retrieverklubbens firma.

 

   Mom 2 Klubbstyrelsens åligganden  Klubbstyrelsen ska:

 

 1.sköta Chesapeake Bay retrieverklubbens
  angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, SSRKs  stadgar
  samt SKKs stadgar

 2.ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med
  av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

 3. föra noggranna räkenskaper över Chesapeake Bay
  retrieverklubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

 4 ansvara för Chesapeake Bay retrieverklubbens
  arkiv och korrespondens

 5.verkställa av klubbmötet fattade beslut

 6. följa de anvisningar som lämnas av SSRK

 7. avge yttrande över av huvudstyrelsen till
  Chesapeake Bay retrieverklubbens hänskjutna ärenden

 8. senast sex veckor före ordinarie
  klubbmöte lämna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
  balans- och resultaträkning till revisorerna

 9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med
  balans- och resultaträkning samt redogörelse över arbetet med avelsfrågor vid
  ordinarie klubbmöte

 10. bereda ärenden som ska behandlas av
  klubbmötet

 11. upprätta verksamhetsplan samt budget för
  kommande verksamhetsperiod

 12. senast en månad efter ordinarie
  klubbmöte lämna uppgift till SSRK om klubbstyrelsens sammansättning och om
  viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen

 13. vid behov lägga motioner till SSRKs
  fullmäktigemöte

 14. utse delegater till SSRKs fullmäktigemöte

   

 § 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

 

  Chesapeake Bay retrieverklubbens räkenskaper ska
  årligen per den 31 december sammanställas i ett bokslut. Räkenskaperna och
  klubbstyrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisorer som klubbmötet
  utser. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år.

  Chesapeake Bay retrieverklubbens räkenskaper ska
  tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast sex
  veckor före ordinarie klubbmöte. Revisorernas berättelse ska vara
  klubbstyrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie klubbmöte.

  När särskild anledning föreligger har revisorerna
  rätt att begära att få närvara vid sammanträde i klubbstyrelsen.

 

 § 10 VALBEREDNING

 

  Av klubbmötet utsedd valberedning ska förbereda
  de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen ska
  bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden för
  sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en
  ledamot ska väljas vid varje klubbmöte.

  Efter beslut från klubbstyrelsen kan
  valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

 

 § 11 PROTOKOLL

 

  Protokoll ska föras vid klubbmöte samt vid
  klubbstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som
  behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande
  ordförande och av vald eller valda justerare.

  Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar t.ex. genom publicering på
  hemsida eller genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna
  kostnader.

  Protokollen ska tillställas klubbstyrelsen, rasklubbens ordinarie revisorer,
  SSRK:HS samt sammankallande i valberedningen.

  Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

 

 § 12 DISCIPLINÄRENDEN

 

  För disciplinärenden och dessas handläggning
  gäller SKKs stadgar.

 

 § 13 FORCE MAJEURE

 

  Om Chesapeake Bay retrieverklubben på grund av
  omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut,
  naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör
  eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin
  klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala
  erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

  Chesapeake Bay retrieverklubben har således rätt att behålla del av eller
  hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av
  uppkomna kostnader.

  Chesapeake Bay retrieverklubben beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas
  till SKK. På motsvarande sätt har Chesapeake Bay retrieverklubben rätt att
  begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan
  erlagt avgiften.

  Chesapeake Bay retrieverklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta
  kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller
  förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom rasklubben som fattat beslut
  om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta
  kostnader. 

 

 § 14 STADGEÄNDRING

        

  Förslag till ändring av dessa stadgar skall
  senast 30 november inges till klubbstyrelsen som lämnar ärendet till
  klubbmötet med eget yttrande och förslag till beslut. 

  Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet. 


  För sådant beslut krävs antingen att det biträds av två tredjedelar av
  delegaterna vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas
  med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmötenmöten varav minst
  ett skall vara ordinarie. 

  Chesapeake Bay retrieverklubbens stadgar jämte ändring av dessa skall
  fastställas av SSRK.


 § 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV CHESAPEAKE
  BAY RETRIEVERKLUBBEN

 

  Huvudstyrelsen fattar beslut om att Chesapeake
  Bay retrieverklubben ska vilandeförklaras eller upplösas efter begäran från
  klubbmöte.

  För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta fattas av två på
  varandra följande klubbmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett
  ordinarie, och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar
  av de röstande.

  Upplöses eller vilandeförklaras Chesapeake Bay retrieverklubben som
  medlemsorganisation i SSRK ska Chesapeake Bay retrieverklubbens tillgångar
  och arkiv överlämnas till SSRK att användas på sätt som sista klubbmötet
  beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer (§1 och
  §2).