[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Verksamhetsberättelse för

SSRK:s Chesapeake Bay Retriever Klubb 2012

 

Styrelsen för SSRK: s Chesapeake Bay Retriever klubb får härmed
framlägga sin

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Kaj Lindström

Vice ordförande

Rebecca Krig Lundholm

Kassör Ulrika Ling

Sekreterare Yvonne Granath

Ordinarie

Ledamöter Pia Wime Roudier

Andreas Lundholm

Rebecca Krig Lundholm

Avelsansvarig Catharina Lindström

Avelsrådskommiten har bestått av följande personer

Catharina Lindström

Rebecca Krig Lundholm

Pia Wime Roudier

Utställningssekreterare har varit

Erica Bergman( utanför styrelsen)

Jaktprovssekreterare

Andreas Lundholm

Klubbens valphänvisare har varit

Rebecca Krig Lundholm

Klubbens ordinarie årsmöte hölls den 31 mars 2012 i Halland
hemma hos

Ulrika & Lage Ling Sjöberg .

Styrelsen har under året hållit 6 st. protokollförda
sammanträden.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2011/2012, 61 personer varav 47
fullbetalande och

14 familjemedlemmar.

Klubbens hemsida har varit flitigt besökt, redaktör har varit
Patrik Andersson.

Klubben har arrangerat den årliga Chesapeaketräffen på Ästad
Gård Halland.

Under träffen genomfördes:

Certifikat utställning, domare: Margret Woods, England

WD,WDX,WDQ test och MÄSTARKLASS : domare Margret Woods och Janne
Wiberg.

Chesapeake Bay Retrieverklubben har varit representerad med
rasmonter och hundar på Internationella Utställningen i Älvsjö i december.

Klubbens motion angående stambokföring av WD/X/Q resultat
godtogs av SSRK. En arbetsgrupp har utsetts at arbeta fram regelverk för
provet.

Gruppen består utav:

Rebecca Krig Lundholm sammankallande

Andreas Lundholm

Kaj Lindström

Sverker Haraldsson ( Tollar klubben)

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och särskilt
alla som under det gångna året hjälpt till att klara klubbens aktiviteter och
därigenom gjort en insatts för er ras.

På styrelsens vägnar

Långås den 2 mars 2013

 

Kaj Lindström, ordförande