[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Motion från Chesapeake bay retriever klubben

 

 

Stambokföring av WD-resultat

 

 

I roa för retrieverproven står att läsa att; “Avsikten med att arrangera jaktprov är att
bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper “. Chesapeake bay retriever
klubben önskar därför att få resultat från Working Dog (WD) testet stamboksförd.

 

Bakgrund:

 

Chesapeaken var i begynnelsen var den
professionella yrkesjägarens hund som levde och arbetade i trakterna kring
Chesapeake Bay, i Maryland på USA´s östkust. Den var således ingen hund som
levde i en kennel utan den hade sin plats på en filt utanför dess ägares skjul
någonstans i träskmarken. Typiskt för denna hund var att den inte umgicks något
närmare med vare sig andra hundar eller andra människor än sin ägare.
Chesapeakens primära uppgift var att apportera den sjöfågel, vilken kunde uppgå
till ett hundratal, som skjutits och skadats under jägarens bössa. Speciellt för
chesapeaken som apportör var också att man arbetade för att få fram en relativt
självständig hund. Chesapeaken förväntades att lösa sina arbetsuppgifter på
egenhand med minimal inblandning från sin förare. Intelligens, initiativförmåga
och arbetsvilja kom därför att vara högt värderade egenskaper hos rasen. Dessa
egenskaper finns i hög grad kvar hos dagens Chesapeakes vilket gör att de
skiljer sig från de övriga retrieverraserna i såväl mentalitet som i sitt sätt
att arbeta. Många av de prov och tester som i dag används för att utvärdera
jaktlig förmåga och egenskap är mer utformade efter att passa en hund som
avlats fram på andra grunder och där man värdesatt andra egenskaper än de som
är specifika för Chesapeake Bay retriever. Fram förallt då Chesapeaken är en
utpräglad vattenapportör och markör och inte primärt en landarbetande hund.

 

 

WD testet

Den amerikanska Chesapeake klubben har 
utformat ett eget jakttest som ger en mer rättvis bild av Chesapeaken
som jakthund i praktiken; Working Dog.
Tre klasser finns att tillgå: WD, WDX(Excellent) och WDQ(Qualified). Det
främsta syftet med testet är att uppmuntra utvecklingen och användningen av de
naturliga arbets och apporterings förmågor som Chesapeaken ursprungligen
avlades fram för. Således är förhoppningen också att den I praktiken skall
fungera som ett avelsverktyg. För att deltaga skall hund uppnått en ålder av
minst 6 månader vid dagen för testet, vara registrerade I AKC, CKC eller
motsvarande I det land där testet hålles.

 

Domare

Testet bedöms av två domare, en huvuddomare och en hjälpdomare. Huvuddomaren  skall/bör, här I Sverige, vara auktoriserad jaktprovsdomare för att säkerställa kvaliteten på bedömningen.

 

Hundar

I dag finns det ca  200  hundar av rasen  I Sverige. Vi registrerar mellan 1 till 3
kullar år detta innebär att vi är en numerärt liten ras.

 

arranangör

Testet arrangeras 1ggr/år utav Chesapeakeklubben.. Detta anser klubben är tillräckligt
med tanke på den lilla polulation som finns I Sverige. Hitintills har alltid
alla som anmält sig kommit med, inga bortlottningar.En förutsättning måste ju
vara att alla som önskar starta med sin hund skall beredas plats vilken vi
anser att vi klarar av.


 

 

 

SVENSKA
SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN

 

Huvudstyrelsen Svar på motion nr 1,

 

Chesapeake bay retriever klubben yrkar att SSRKs fullmäktige 2012 beslutar att

införa stambokföring av WD resultat.

 

Huvudstyrelsen yttrande:

 

Huvudstyrelsen tillstyrker den aktuella motionen och ålägger rasklubben att

inkomma med en genomförandeplan. Huvudstyrelsen föreslår en prövoperiod

om fem år, att utvärderas under nästkommande låsningsperiod 2012-2017.

 

Huvudstyrelsen
föreslår därför fullmäktige besluta att bifalla motionen.